מדיניות פרטיות

או הנאסף על-ידה בעת השימוש בה, בכפוף להוראות מדיניות הפרטיות. החברה בכל הקשור לפרטיות משתמשי האתר, וכיצד החברה פועלת בקשר עם “מידע” כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ”א1981- (“חוק הגנת הפרטיות”), הנמסר לה על-ידיך עוז הנדסה (“החברה”) מכבדת את פרטיותך, ומתחייבת כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן )”מדיניות הפרטיות”(. מטרת המדיניות היא להסביר כיצד פועלת

מדיניות הפרטיות מהווה תוספת למסמך תנאי השימוש אליו מחויב כל משתמש באתר, באה להוסיף עליו מבלי לגרוע ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

כנדרש על פי דין. והודעה לגביהם תפורסם באתר. ניתן לצפות במדיניות הפרטיות המעודכנת מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור “מדיניות פרטיות” באתר. על שינויים מהותיים תינתן הודעה מתאימה החברה רשאית לעדכן מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ועל כן אנו ממליצים לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו בה שינויים. עדכונים או שינויים במדיניות זו ייכנסו לתוקפם באופן מידי

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לכל המינים. כותרות הסעיפים נועדו להקלת הקריאה בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות מסמך זה.

 1. שימוש באתר
  1. בכדי להשתמש באתר ובשירותים בנוחות וביעילות, יתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים על אודותיך. פרטים אלו יכללו, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני
   שברשותך, מספר טלפון נייד וכדומה.
   כמו כן, בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק
   כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. בנוסף החברה אוספת ומעבדת מידע על אודות השימושים שלך באתר לרבות זמן ההתחברות ופעולות באתר
   .(הפרטים המפורטים לעיל, יחדיו: “המידע”)
  2. האתר לא יאסוף מידע על אודותיך המאפשר זיהוי אישי, אלא אם כן מידע כזה יימסר על ידך מרצונך. ידוע לך שלא חלה עליך חובה חוקית למסוף את פרטיך. תשומת ליבך, כי אם
   תחליט שלא לספק מידע המאפשר זיהוי אישי, אשר יתבקש באמצעות האתר, ייתכן שלא יעלה בידך לקבל מידע מסוים או לבצע פעולות מסוימות באתר.
  3. מדיניות הפרטיות חלה על המידע לרבות על כל המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר או עושה שימוש בשירותים.
  4. החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך על ידי צדדים שלישיים לרבות אתרים חיצוניים. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש
   של אותו צד שלישי או אתר חיצוני.
  5. במסירת המידע לחברה ובשימוש באתר, הינך מסכים באופן מפורש לשמירת המידע על ידי החברה, ולשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה
   בפרטיות ולא יזכה אותך בכל סעד או פיצוי כלשהו.
  6. החברה מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן או הטלפון סלולארי שברשותך או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת הIP- שלך, וכן את כל הדפים בהם
   ביקרת. בהסכמתך לתנאי השימוש של האתר הינך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה. ראה להלן לעניין השימוש ב-Cookies.
 2. שימוש במידע
  1. החברה עשויה להשתמש במידע, כהגדרתו לעיל, שנאסף אודותיך, למטרות הבאות:
   1. לצרכי אבטחת מידע וניטור הונאות וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי;
   2. יצירת קשר;
   3. ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכי החברה ועדכון השירותים;
   4. הצגת נתונים;
   5. אכיפת תנאי השימוש של האתר;
   6. שיפור התכנים והשירותים באתר, לרבות הוספת תכנים חדשים.
  2. בשימוש באתר אתה מסכים ומאשר לחברה לעשות שימוש במידע כאמור. ככל שאינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש כאמור במידע שנאסף אודותיך, אתה מתבקש שלא לעשות
   שימוש באתר ובשירותים.
  3. בכפוף להסכמתך, החברה עשויה להשתמש במידע לצרכים שיווקיים כמפורט להלן: לצורך משלוח חומר שיווקי או פרסומי לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות
   מסרונים (SMS), או בכל אמצעי תקשורת אחר.
  4. החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך על ידי צדדים שלישיים, שנעשה שלא בשליטת החברה.
  5. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ותוך הקפדה על סודיות המידע ואבטחתו.
  6. החברה עושה שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע. עם זאת, ובדומה לכל אתר אחר, החברה אינה יכולה להבטיח בצורה
   מלאה ומוחלטת את בטיחות האתר, ועל כן איננו מתחייבים ששירותי האתר יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית.
  7. ככל שתחום עיסוקך המסוים ו/או המידע אותו אתה מזין לאתר, דורשים ומחייבים דרישות אבטחת מידע ו/או סודיות ייחודיים ו/או שונים מהמקובל בשוק, החובה לוודא את התאמת
   האתר לצרכיך מוטלת עליך, והחברה לא תהיה אחראית בשום צורה ו/או דרך לאיזו מההשלכות של השימוש באתר על ידך.
 3. Cookies
  1. “Cookie” הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות
   כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי המכללה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש בשירותים וכאשר אתה מבקר באתרים
   אחרים.
  2. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו )וכל עוד לא תשנה את הגדרות הדפדפן שלך לצורך חסימתן( הינך מאשר לחברה “להשתיל” Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור בCookie-,
   ולזהותך על פיה.
  3. החברה משתמשת בCookies- לצורך ניהולה השוטף והתקין ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותה. חלק מה- Cookies שאנו מפעילים, נועדו לאפשר את פעילות האתר
   בצורה תקינה ומאובטחת, וללא הטמעתן בדפדפן שלך האתר לא יוכל לפעול כראוי. חלק אחר של ה- Cookies נועד לאסוף נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים אודות השימוש שלך
   .ב”צויכו ךתוחונ ךרוצל ךלש הסינכה יטרפ תרימש ,ךרובע תישיאה ותמאתה ,רתאה רופיש ךרוצל ,רתאב
  4. אם אינך מעוניין לקבל Cookies אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע .Cookies כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן
   שלך בכל עת, ובמסגרתה גם את ה- Cookies שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרה זה הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר.
  5. בנוסף, חשוב לדעת כי בעת השימוש באתר מוצגות בין היתר פרסומות והצעות שיווקיות באמצעות צדדים שלישיים. צדדים שלישיים אלו עשויים לעשות שימוש ב- Cookies אשר אינן
   קשורות במישרין לאתר, והדבר כפוף לתנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.
 4. מסירת מידע לצד שלישי
  1. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
   1. ,תרחא רמאנ ןכ םא אלא יכ ,שיגדהל שי .םיתורישה תקפסאל שרדנ עדימהו ,רתאב ועצויש וא םיעצומה םיתורישב םיברועמה וא םיפתושה םיישילש םידדצל וקלח וא עדימה תפישח
    לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה;
   2. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
   3. אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין או שהחברה תמצא כי פעולותיך מפרות את תנאי השימוש;
   4. אם יתקבל צו שיפוטי מתאים ובכל מקרה בו קיימת חובה אחרת לפי דין;
   5. במקרה של מכירה ו/או העברה של המערכת ו/או כל חלק ממנה לידי צד שלישי, לרבות בדרך של מיזוג, ובלבד שהצד מקבל המידע יקבל על עצמו לעמוד בהתחייבויות לפי
    מדיניות פרטיות זו.
  2. בנוסף, החברה עשויה במסגרת פעילותה השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות של צדדים שלישיים המספקים שירותים בקשר עם האתר. בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים
   על רמת אבטחה ושמירת פרטיות גבוהה, וכן מוודאים כי יועבר לאותו צד שלישי אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות
   המידע כנדרש.
  3. לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטים כאמור ואתה מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כאמור.
 5. עיון במידע, תיקון ומחיקהאליך, אולם ייתכן ופרטי מידע אחרים אודותיך יוסיפו להישמר במערכת ובמאגר המידע בהתאם להוראות הדין. )כהגדרתם בחוק(, אתה רשאי לדרוש מאתנו כי נמחק את פרטי הקשר שלך ממאגר המידע שלנו. במקרה זה אנו נמחק את פרטי המידע המשמשים לצורך שליחת הצעות מסחריות ותמצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. בנוסף, וככל שהמידע מתייחס אך ורק לשירותי דיוור ישיר אליך על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. אם תעיין במידע השמור אצלנו אודותיך
 6. סמכות שיפוטסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב-יפו,
  ישראל. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי.
 7. העברת או המחאת האתר לצד שלישיכלפיך לפי תנאי שימוש אלו. ולהעביר בצורה ישירה את כל התחייבויותיך לפי תנאי שימוש אלו לאותו צד שלישי, ללא קבלת כל אישור נוסף ממך, וזאת בכפוף לכך שאותו צד שלישי יישא בכל התחייבויות החברה במקרה בו תחליט החברה על מכירה, העברה או המחאה של האתר כולו או חלקו לידי צד שלישי, ו/או במקרה של מיזוג עם צד שלישי, החברה שומרת לעצמה את הזכות להמחות
צור קשר
×
Skip to content